GDPR

INFORMAČNÍ DOLOŽKA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ            

V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO) sdělujeme, že

 

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost PS&MS Sp. z o.o., Kopalniana 9, 59-100 Polkowice, (dále jen „správce údajů“)
 2. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: nerelevantní
 3. Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů, uzavřených smluv a na základě poskytnutého souhlasu.
 4. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

a) splnění povinností správce údajů;

b) plnění smlouvy,

c) v ostatních případech jsou Vaše osobní údaje zpracovávány výhradně na základě předchozího souhlasu a v rozsahu a za účelem, které jsou v takovém souhlasu vymezeny.

 1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 4 mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty následujícím příjemcům:

a) orgánům veřejné správy a subjektům vykonávajícím veřejné služby nebo působícím na základě pokynů orgánů veřejné zprávy, a to v rozsahu a za účelem dle obecně platných předpisů, b) jiným subjektům, které zpracovávají osobní údaje na základě příslušných smluv uzavřených se správcem údajů.

 1. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu dle právních předpisů, kterými se týkají správce údajů, a do promlčení nároků vyplývajících ze smlouvy.
 2. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům, včetně práva získat kopii těchto údajů,

b) právo požadovat opravu osobních údajů, budou-li nesprávné nebo neúplné,

c) právo požadovat výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut),

d) právo požadovat omezení zpracování osobních údajů,

e) právo na přenos údajů,

f) právo podat námitku proti zpracování osobních údajů.

 1. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu s jejich zpracováním (čl. 6 odst. 1 písm. a/ GDPR), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost dřívějšího zpracování údajů, které proběhlo na jeho základě a v souladu s předpisy.
 2. Pokud zjistíte, že správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s předpisy, můžete podat stížnost u dohledového Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je oprávněným požadavkem v rozsahu podle bodu 4a a je podmínkou uzavření smlouvy v rozsahu dle bodu 4b.
 4. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, má poskytnutí osobních údajů správci údajů dobrovolnou povahu.
 5. Vaše osobní údaje nebudou zpracovávány automaticky ani nebudou profilovány.